Charity

Philanthropists:

 • CJSC Stroyproekt Institute”
 • OJSC Desna Development
 • Actor’s House St.-Petersburg
 • N.A. Brodskaya
 • T.N. Polochanskaya
 • The Pastukhov family
 • A. A. Basin
 • Mazurov V.N.
 • Mazurova V. N.
 • Atakova N.F.
 • Atakov А.I.
 • Navickaya Е.М.
 • Baki-Borodov Е.L
 • Zisman Nataliya
 • Hrikin V.G
 • Nesterov U.М.
 • Romashova Е.I.
 • Bechelene О.А.
 • Koroleva I.А.
 • Knish V.А.
 • Kuzubov N.B.